Vandmålere


Askov Vandværk har i 2015/2016 udskiftet alle vandmålerne i forsyningsområdet med fjernaflæste elektroniske målere fra Diehl.
Foruden at kunne aflæses manuelt som almindelige vandmålere, kan elektroniske målere også fjernaflæses. Ved hjælp af flowmåling med ultralyd sendes data om vandgennemstrømningen med korte intervaller via en antenne, via aflæsnings udstyr kan vandværket aflæst målere. Dette gøres i forbindelse årsaflæsningen.
Fremtiden: en væsentlig årsag til af vandværket valgte Diehl som leverandør, er at Diehl ligeledes er leverandør til Vejen Forsyning samt Vejen Varmeværk. Vandværket vil i fremtiden arbejde for et samarbejde mellem disse for etablering af antenner, således at aflæsningen kan foretages hyppigere, og evt. lækager kan opdages hurtigere


Fordele ved fjernaflæste målere for dig som vandaftager:
Du slipper for selv at indberette årligt vandforbrug, da dette gøres automatisk via fjernaflæsningen.
Teknikken i de elektroniske målere medfører en meget præcis beregning af vandforbruget, og sammenholdt med dine muligheder for at følge med i eget forbrug vil vandregninger fremover være betydeligt nemmere at kontrollere.

Vær opmærksom på:
At du som vandaftager stadig skal holde øje med dit forbrug,
At alt vandspild inden for din matrikel stadig er dit ansvar, jf. regulativet.

Udskiftning af vandmåler


For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.
 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.


Aflæsning af vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket  aflæser alle måler pr 31.12 via fjernaflæsning .
Du skal stadig som forbruger aflæse din måler for at validere, at det fjenaflæste forbrug svarer til det, som du aflæser på måleren.
Hent betjenings vejledning

Mit vand

Få overblik over dit vandforbrug MitVand giver tryghed og overblik over dit vandforbrug. FORDELE
  • Overblik over din ejendoms vandforbrug, pr. dag, uge, måned, år
  • Mulighed for at tilmelde dig en alarmservice, som giver dig besked, hvis der er mistanke om enten brud eller utæthed på din vandinstallation
  • Muligheder modtage hurtig information ved drift forstyrrelser
  • Ved årsafregning vil din måler blive fjernaflæst
MitVand – kom godt i gang
;