Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt interessenterne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på generalforsamlingen afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Se i øvrigt under Vedtægter §12 Bestyrelsen.

Helge Petersen
Formand


Damhus 44, Askov
Mail: formand@askov-vand.dk
Mobil: 2334 6324

Hanne Lützen,
Kasserer


Egevænget 39,Askov
Mail: kasserer@askov-vand.dk
Mobil: 2525 6600

Jesper Lyngsø
Teknisk ansvarlig


Kongevænget 29,Askov
Mail: itteknik@askov-vand.dk
Mobil: 2093 7318

Christian Dahl
Teknisk ansvarlig


Ø. Skibelundvej 17,Askov
Mail: cd@jlmteknik.dk
Mobil: 2327 5710

Per Lindegaard Jensen
Sekretær


Ø. Skibelundvej 39, Askov
Mail: sek@askov-vand.dk
Mobil: 2126 6481

Mads Dam Østergaard
Suppleant


Baslund 23, Askov
Mail:
Mobil:


ReferaterVedtægter

Askov Vandværks vedtægter beskriver udadtil forholdet mellem vandværket og de juridiske myndigheder og indadtil forholdet mellem vandværket og medlemmerne vedr. rettigheder og pligter.

Der beskrives i vedtægterne selskabets formål, vilkår for medlemsskab, kompetancer, bestemmelser vedr. generalforsamling, pligter og rettigheder m.m.


De nuværende vedtægter blev vedtaget med ændringer ved generalforsamlingen i 2020. De trådte i kraft som gældende vedtægter den 12. marts 2020. Den trykte udgave udleveres til nye forbrugere sammen med regulativ og takstblad. Og naturligvis også til nuværende forbrugere, der måtte ønske det.


Klik her for at se vedtægterne
 

 


Regulativ


Vejen Kommune har udarbejdet et såkaldt "Fællesregulativ for privatre almene vandværker i Vejen Kommune".

Regulativet vil sammen med vandværkets takstblad blive udleveret til enhver ny forbruger hos Askov Vandværk - og naturligvis også til andre, der måtte ønske en "papirudgave".

Regulativet kan desuden downloades her
 


Regnskab

Før regnskabsårets start udarbejdes budgettet for det kommende år.
Kassereren fremlægger et forslag til budget for bestyrelsen.
På årets generalforsamling i marts måned vedtages det endeligt.
Budgettallene vil altid bero på et skøn.
Man medregner forventede prisstigninger samt forventede ekstraudgifter i forhold til året før.

Såvel regnskab som budget kan ses sammen med generalforsamlingsreferaterne under mødereferater.

Takstblad

Takster for Askov Vandværk I/S

Efter vandforsyningslovens §53 fastsættes taksterne af vandværket, og de skal efterfølgende godkendes af Vejen Kommune.
Det sker hvert år på bestyrelsens novembermøde.
Der udfærdiges et takstblad med årets takster for anlægs-og driftsbidrag samt for diverse gebyrer.
Dette takstblad udleveres til enhver ny forbruger sammen med "Vedtægter for Askov Vandværk I/S", og til nuværende forbrugere efter ønske.

Leveringsområde


Askov Vandværk leverer vand til hele Askov by samt oplandet. Leveringsområdet kan ses på nedenstående kort.

Leveringsområde

Askov Vandværks historie

Hvordan startede Askov Vandværk?


Af tidligere formand Jens Skov-Carlsen 

Askov Vandværk stftedes ved et møde den 8. marts 1899 med 32 interessenter.

Se navnelisten med de første 32 forbrugere her på siden.

Prof. la Cour tilbød gratis levering af vand til Askov by og gratis oppumpning med forsøgsvindmøllen..


Nu i febr. 2008 er vi 797 brugere.


Ja, den gamle protokol fra dengang er bevaret og kan fortælle det.


Poul la Cour, opfinderen og igangsætteren, havde også øje for de nære problemer. Som for eksempel at sørge for, at hans hjemby, Askov, kunne få rent vand i rigelige mængder. I 1898 tilbød han Askov by, at byen kunne få lov at bruge den ældste af hans to forsøgsvindmøller som drivkraft til oppumpning af rent drikkevand til et nyt vandværk.


Det var et godt tilbud, og en kreds af gode Askov-borgere samledes den 8. marts 1898 til et møde, og her besluttede man at stifte et interessentskab til anlæg af et vandværk.

32 husstande meldte sig som interessenter, og der blev valgt en bestyrelse: købmand P, Lund,  murermester Andreas Andersen,  forsøgsleder Niels J. Nielsen, gårdbestyrer Kr. Kirk og gårdejer Jens Sørensen.


Vedtægter for Interessentskabet til Anlæg og Drift af Askov Vandværk.

1. Bekostning af anlægget udredes ved et lån, som samtlige interessenter er solidarisk ansvarlige for. Lånet forrentes og afdrages med 6 % af den oprindelige sum.

2. Denne afgift og de til vandværkets drift nødvendige årlige afgifter fordeles i 191 parter a`5,-kr


      Her er navnene på vandværkets første forbrugere:

1. Niels Jørgen Nielsen 

2.Hans Refslund             -

3. H.F.Feilberg

4. Poul Bjerge

5. J. Appel

6. Smed P.H.Schmidt

7. P. Lund

8. M.Andresen

9. Højskolen   ( 30 parter)

10. H. Nutzhorn

11. Søren Buhl

12. Morten Petersen

13. Fru Professor Molbeck

14. Fotograf K. Kristensen

15.Niels Just

16. Jens Sørensen

17. A, Lervad

18. Anders Andersen

19. Maler N. Nielsen'

20. Jørhen Boesen

21. P. Kjems

22. Gartner N.P. Jensen

23. ORS. Plockross

24. Jørgen Rasmussen

25. Anders Sekjær

26. Frederik Hansen

27. Frk. la Cour, Veumhus

28. Tømrer N.P.Nielsen

29. Jacob Juhl

30. Marie Nielsen

31. Ephraim Korsgaard

32. Pogeskolen, Askov


" Ønsker en Interessent at udtræde, kan det ske imod udredelse af af en Sum ligh det tidobbelte af hans årlige Afgift minus det forud erlagte Afdrag."         

Man fik bygget en beholder til 600 td. vand, fik lagt en 3 tommer hovedledning til et sted ved smeden. osv. osv. Der blev holdt bestyrelsesmøder, hvor man drøftede problemerne med det ene og det andet, og på den årlige generalforsamling blev der orienteret vidt og bredt. Alt sammen omhyggeligt indført i protokollen.

Og mange borgere har taget en tørn med i bestyrelsen. Ældre borgere i Askov vil kunne nikke genkendende til navne som: J. Th. Arnfred,  J. Appel,  A.Lervad, Fr. Hansen, Anders Nielsen - og Jørgen Boesen, der blev valgt på generalforsamlingen i 1921, men som dog også "nægtede at modtage genvalg" i 1943 -  efter de 22 års indsats.                                                                                


Ja, det vrimler med navne og redegørelser i den protokol, som for øvrigt holdt helt til den 25/6- 1943. Og dens afløser holdt helt frem til 100 års jubilæet i 1999.


Jeg stopper her med dette rids fra vandværkets første 100 år.

Jens Skov-Carlsen

;